Get Adobe Flash player

PZPn korzysta z dofinansowania zadań
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:

rok 2020 - 90.000 zł
rok 2021 - 90.000 zł
rok 2022 - 100.000 zł

WALNY ZJAZD - informacje

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁETWONURKOWANIA
odbędzie się
w dniu 21.04.2018r. o godz. 11:00 w Toruniu w Sali Konferencyjnej
"Przystań", ul. Popiełuszki 1-3.

PORZĄDEK  ZGROMADZENIA

 1. Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia  Sprawozdawczo – Wyborczego
 2. przywitanie  przybyłych
 3. Wybór  protokolantów
 4. Wybór  Komisji  Mandatowej
 5. Wybór  Przewodniczącego Zgromadzenia
 6. Sprawozdanie  Komisji  Mandatowej
 7. Przyjęcie porządku  obrad WZS-W PZPn
 8. Przyjęcie  regulaminu obrad  WZS-W  PZPn
 9. Wybór  Komisji  Uchwał i Wniosków
 10. Wybór  Komisji  Skrutacyjnej
 11.  Sprawozdanie  finansowe  za rok  2017 -  bilans
 12.  Sprawozdanie  merytoryczne z  działalności  Związku za  lata 2014 - 2018
 13.  Dyskusja  nad  sprawozdaniami
 14.  Głosowanie  nad przyjęciem  sprawozdania  finansowego  za  rok  2017
 15.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  za lata  2014 – 2018
 16.  Dyskusja  nad  sprawozdaniem
 17.  Wniosek  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi
 18.  Głosowanie  nad  absolutorium
 19. Wybory  Prezesa  Związku
 20.  Przerwa
 21.  Sprawozdanie  Komisji  skrutacyjnej  z  wyborów  Prezesa  Związku
 22.  Wystąpienie  Prezesa  Związku
 23.  Przerwa
 24. Wybory :

-  do  zarządu  Związku

-  Komisji  Rewizyjnej  Związku

-  Komisji  Dyscyplinarnej  Związku

25. Dyskusja  nad  założeniami  organizacyjno – sportowymi na  lata  2018 – 2022
26. Sprawozdanie  Komisji  Skrutacyjnej z wyborów                                                     
-  do  zarządu  Związku

-  Komisji  Rewizyjnej  Związku

-  Komisji  Dyscyplinarnej  Związku 
27. Przerwa  ukonstytuowanie  się  Zarządu, Komisji  Rewizyjnej, Komisji  Dyscyplinarnej.
28. Przedstawienie  proponowanych  zmian  w  statucie  PZPn
29. Głosowanie  w  sprawie  zmian  w  statucie
30. Wyrażenie  zgody  na  zatrudnienie  urzędującego  Prezesa  Związku  na  akcje  zadaniowe
31. Wolne  wnioski – dyskusja
32. Przyjęcie  uchwał  Walnego  Zgromadzenia
33. Zakończenie  Walnego  Zgromadzenia

<DRUK MANDATU DLA DELEGATA>

Partnerzy