Get Adobe Flash player

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018

Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania uprzejmie informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków PZPn w dniu 05.04.2019r. o godz. 18:00 w Olsztynie na obiekcie pływalni Aquasfera,  aleja Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn. W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się w dniu 05.04.2019r. o godz. 18:15.

 

WALNE  ZGROMADZENIE  SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2018

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  PŁETWONURKOWANIA

05  KWIETNIA  2019  r. 

*********************************************
PORZĄDEK  ZGROMADZENIA

1.     Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  PZPn  -  Prezes  Związku

2.     Wybór  Przewodniczącego Zgromadzenia

3.     Wybór  protokolantów

4.     Wybór  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

5.     Przyjęcie porządku  obrad WZS PZPn

6.     Sprawozdanie  Komisji  Mandatowej w sprawie prawomocności obrad WZS

7.     Przyjęcie  regulaminu obrad  WZS PZPn

8.     Prezentacja sprawozdania  z  działalności  Związku za rok 2018

9.     Prezentacja sprawozdania  finansowego  za rok  2018

10. Prezentacja sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej za rok 2018 wraz z ocena działalności Zarządu PZPn za rok 2018

11. Dyskusja  nad  sprawozdaniem z działalności i finansowym za rok 2018

12. Przyjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

13. Przyjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2018

14. Wybory uzupełniające do  zarządu  Związku

15. Sprawozdanie  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyborów

16. Przedstawianie propozycji Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej PZPn, dyskusja nad Regulaminami Komisji

17. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej PZPn

18. Wolne wnioski

19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, podjęcie  uchwały w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad WZS

20.  Zakończenie  Walnego  Zgromadzenia