Get Adobe Flash player

Walne zgromadzenie grudzień 2019

 

Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania uprzejmie informuje, że zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków PZPn w dniu 06.12.2019r. o godz. 20:00 w Poznaniu, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel Malta,  ul. Termalna 5, 61-028 Poznań. W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się w dniu 6.12.2019r. o godz. 20:15.

 

WALNE  NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE  

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  PŁETWONURKOWANIA

06  GRUDNIA  2019  r. 

*****************************************************
PORZĄDEK  ZGROMADZENIA

1.     Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  PZPn  -  Prezes  Związku

2.     Wybór  Przewodniczącego Zgromadzenia

3.     Wybór  protokolantów

4.     Wybór  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

5.     Przyjęcie porządku  obrad WZS PZPn

6.     Sprawozdanie  Komisji  Mandatowej w sprawie prawomocności obrad WZS

7.     Przyjęcie  regulaminu obrad  WZS PZPn

8.     Prezentacja sprawozdania  finansowego  za rok  2018

9.     Prezentacja sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej za rok 2018 wraz z ocena działalności Zarządu               PZPn za rok 2018

10. Dyskusja  nad  sprawozdaniem z działalności i finansowym za rok 2018

11. Przyjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, podjęcie  uchwały w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad WZS

13.  Zakończenie  Walnego  Zgromadzenia